หลักการของเรา

ถ้าให้ปลาเขา
เขาจะมีกินแค่วันนี้
แต่ถ้าคุณสอนเขาจับปลา
เขาจะมีกินไปชั่วชีวิต

ความเชื่อของเรา

เราเชื่อว่า
การเรียนรู้ที่ดีที่สุด
เกิดจากการ

สิ่งที่ตำราสอนไม่ได้
สามารถเรียนรู้ได้
จากการลงมือทำ

เราจึงเปิดพื้นที่และโอกาส ให้เด็กได้เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม

ได้คิด ได้ลงมือทำ
เรียนรู้แก้ปัญหา

หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ แต่อยู่ที่ประสบการณ์ระหว่างทาง เด็กๆ ไม่เพียงได้พัฒนาทักษะความสามารถ แต่จะเติบโตทางความคิด ภูมิใจ และเชื่อมั่นในตัวเอง รู้จักการทำงานเป็นทีมมีสำนึกของการแบ่งปัน และจิตอาสาจากการได้เรียนรู้ และเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง

กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด คือการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ เป็นคนคุณภาพอย่างแท้จริง

เราทำอะไร

เราเชื่อว่า
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเด็ก

ไม่ใช่ คำสั่งสอน

แต่คือโอกาส
และคำแนะนำ

เพื่อให้เด็กเรียนรู้
เติบโต และพัฒนา
ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ผู้ใหญ่ต้องกล้า
เปิดโอกาส

มูลนิธิสยามกัมมาจล จับมือกับผู้ใหญ่ใกล้ตัวเด็ก ช่วยกันเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ด้วยการทำโครงการชุมชน ให้คุณค่ากับการที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มากกว่าแค่จากตำรา ให้เด็กได้ทดลอง สร้างสรรค์ ลงมือทำ ลองผิดลองถูก โดยผู้ใหญ่คอยสนับสนุนกล้าปล่อยให้เด็กล้มและลุกด้วยตัวเอง สอนโดยไม่สั่ง แนะโดยไม่นำ เปิดใจกว้างเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็ก เด็กจะพัฒนาศักยภาพ ได้เต็มที่ คู่ไปกับการปลูกฝังจิตอาสา พร้อมแบ่งปันความรู้ความสามารถ ของตัวเองให้สังคม

เด็กมีคุณภาพ
สังคมไทยก็จะมีคุณภาพ

เราทำงานกับใคร?

อยากจะเปลี่ยนแปลงเด็ก
ผู้ใหญ่ต้องมี 2 เปลี่ยน

เปลี่ยนวิธีคิด
เปลี่ยนวิธีทำงาน

เปลี่ยนวิธีคิด

เปลี่ยนวิธีทำงาน

“ความเชื่อมั่น”
คือหัวใจสำคัญ
ของความสำเร็จ


ในตัวเด็กให้ตื่น!

ด้วยการสร้างพลังบวก
สร้างความมั่นใจ