มูลนิธินี้ชื่อว่า "มูลนิธิสยามกัมมาจล" ย่อว่า ส.ก.จ.
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
THE SIAM COMMERCIAL FOUNDATION ย่อว่า SCFO
เลขไทยที่  ๑        หมายถึง ปฐมบท ก้าวแรกของการริเริ่ม
สีแดง                  หมายถึง พลังอำนาจ วรรณะกษัตริย์ เลือดในจิตวิญญาณของการรังสรรค์ 
เปลวสีทองกนกสามตัวที่ไหวพลิ้วรอบเปลวฉานแสดงถึงความรุ่งเรืองเถือกเถกิงไปสู่อนันต์บนพื้นสีม่วง