วีดีทัศน์

แนะนำการทำงาน

ของมูลนิธิสยามกัมมาจล

หน้าที่หลักของเรา คือ ช่วยกันบ่มเพาะให้เด็กพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่เด็ก ที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ได้หมายความแค่ฉลาดเรียนดี หรือเก่งแต่ในตำรา แต่ ต้องเป็นคนรู้จักคิดเป็น ทำเป็น ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม มี ความเป็นผู้นำ รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการเป็นคนจิตใจดี มีน้ำใจ และมี จิตอาสาพร้อมจะแบ่งปันศักยภาพของตนกับสังคม

วีดีโอ : แนะนำการทำงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล(บรรยายเสียงภาษาไทย)
วีดีโอ : แนะนำการทำงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล(บรรยายเสียงภาษาอังกฤษ)
วีดีโอ : หลักคิด และวิธีการทำงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล โดยคุณ ปิยภรณ์ มัณฑะจิต
สืบทอด สานต่อ

เพื่อยืนยัน

เจตนารมณ์

ของ แบงค์สยามกัมมาจล

คำนึงถึงผลประโยชน์

ของประชาชน

และประเทศชาติ

เพื่อสร้างเยาวชนคุณภาพ

Informed
Citizen

ตื่นรู้ รู้ทัน ตระหนักรู้

 + 

Active
Citizen

มีสำนึกความเป็นพลเมือง

เพียบพร้อมไปด้วยทักษะของศตวรรษที่ 21 และแบ่งปันศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์ของสังคม

เป้าหมายของเรา

มูลนิธิสยามกัมมาจล

เด็กวันนี้ คือ ผู้ใหญ่วันหน้า

เด็กๆ คือ
ผู้กุมชะตาชีวิตของเรา

สิ่งที่เรามอบให้พวกเขาในวันนี้
คือชีวิตของเราในวันหน้า

สิ่งที่เราปลูกฝังเขาวันนี้
ส่งผลกับชีวิตเราวันหน้า

เด็กไทย

คืออนาคต

ของพวกเราทุกคน

มูลนิธิสยามกัมมาจล

จะสร้างสังคมคุณภาพ
ต้องสร้างเยาวชนคุณภาพ

เรามุ่งมั่นสร้างเด็กไทยคุณภาพ
โตคู่ไปกับ

มูลนิธิสยามกัมมาจล

หน้าที่หลักของเรา คือ
ช่วยกันบ่มเพาะให้เด็ก
พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่

คุณธรรม คิดเป็น ทำเป็น เคารพกฎหมาย ทำงานเป็นทีม พอเพียง รู้จักแก้ปัญหา รับผิดชอบ สร้างสรรค์ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน กล้าตัดสินใจ คิดถึงส่วนรวม ใฝ่รู้ ไม่ขี้โกง สื่อสารเป็น
เด็กที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ
ไม่ได้หมายความแค่ฉลาด
เรียนดี หรือเก่งแต่ในตำรา
แต่ต้องเป็นคนรู้จักคิดเป็นทำเป็น
ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม
มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบต่อสังคม
ควบคู่กับการเป็นคนจิตใจดี มีน้ำใจ และมีจิตอาสา
พร้อมจะแบ่งปันศักยภาพของตนกับสังคม

คนมีคุณภาพ

สังคมก็จะมีคุณภาพ

มูลนิธิสยามกัมมาจล

นี่คือความมุ่งมั่นของเรา

ช่วยกันสร้าง
เยาวชนคุณภาพ

ให้สังคมไทย