กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชน อบต.เขากวางทอง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชน อบต.เขากวางทอง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุท้ยธานี

วันที่ 7 กันยายน 2560


ที่มา

การพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพนั้น หมายถึง ความสามามารถของบุคคลที่จะคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาและปรับตัวให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหา และสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม การให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน นับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเด็กและเยาวชนจะได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้การทำกิจกรรม และการมีพื้นที่สร้างสรรค์ที่เด็กและเยาวชน จึงเป็นการลดความเสี่ยงต่อการถูกชักชวนไปในทางไม่เหมาะสมได้ อีกทั้งในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากขึ้น

ดังนัน การดำเนินงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่เด็กและเยาวชนจะได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิต มิใช่เพียงแต่จะนั่งฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว หรือรอให้ใครมาสอนแล้วเกิดทักษะชีวิตขึ้นทันที จุดสำคัญต้องที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะที่หลากหลายรูปแบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ ตลอดจนเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์เดิมผนวกกับกระบวนการคิดวิเคราะห์เหตุผล ตลอดจนการลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง ฯลฯ จนเกิดความเข้าใจ รู้ชัด เห็นจริง และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย


 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เด็กและเยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร

2.เพื่อส่งเสริมบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน

3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

4.เพื่อให้เกิดแกนนำเด็กและเยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อแผนการพัฒนาท้องถิ่น

­

กลุ่มเป้าหมาย

1.โรงเรียนทุ่งโพวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คน

2.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ระดัมมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 คน

3.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ระดัมมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10  คน

4.โรงเรียนบ้านประดาหัก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน7 คน

5.โรงเรียนบ้านประดาหัก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน3 คน

สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง และ มูลนิธิสยามกัมมาจล แบ่งปันความรู้และเติมศักยภาพการเรียนรู้ โดยคุณสุทิน ศิรินคร

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนับโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ