กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนของโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม (สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนของโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม 

(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)

ภายใต้การขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 

อบต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมาย พัฒนาภาวะผู้นำของเด็กและเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์

 • ·เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนอยากเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
 • ·เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา ให้สามารถใช้สติปัญญาและศักยภาพแห่งตนมาร่วมแบ่งปันในการสร้างสำนึกพลเมือง (Active citizen)
 • ·เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของเด็กและเยาวชนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นเด็กดี เด็กเก่งและมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ที่เชื่อมวิถีชีวิตภายใต้บริบทที่เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนของโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม (สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) ยอดรวม 39 คน

 • ·นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน
 • ·นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน
 • ·นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 คน
 • ·นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 19 คน

กระบวนการ/ วิธีการ

 • ·ทีมนักถักทอชุมชน อบต.ปลายโพงพาง ประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนร่วมกับสถานศึกษาในตำบลอัมพวา
 • ·เตรียมและจัดค่ายเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ที่เน้นเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญและเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

งบประมาณและการสนับสนุน

 • ·โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม (สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) ส่งเสริมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเอื้อเฟื้อสถานที่จัดค่าย
 • ·องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและสนับสนุนการจัดค่ายในครั้งนี้
 • ·มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทีมวิทยากรกระบวนการ อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ตลอดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา อย่างน้อย 20 คน โดยมีทีมนักถักทอชุมชน อบต.ปลายโพงพางและคณะครูของโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม (สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) ร่วมเป็นพี่เลี้ยง มีบทบาทโคชและให้คำแนะนำกับแกนนำเด็กและเยาวชนในโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม (สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)

วันเวลาและสถานที่

: วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชาโฆสิตตาราม (สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  

ภายใต้การดำเนินโครงการ

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนับโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ