กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านทำนบ ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนของโรงเรียนบ้านทำนบ

ภายใต้การขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลกันตวจระมวล ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

-------------------------------------

เป้าหมาย : พัฒนาภาวะผู้นำของเด็กและเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

วัตถุประสงค์

·เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนอยากเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

·เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา ให้สามารถใช้สติปัญญาและศักยภาพแห่งตนมาร่วมแบ่งปันในการสร้างสำนึกพลเมือง (Active citizen)

·เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของเด็กและเยาวชนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นเด็กดี เด็กเก่งและมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ที่เชื่อมวิถีชีวิตภายใต้บริบทที่เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนของโรงเรียนบ้านทำนบ ยอดรวม 72 คน

·นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 คน

·นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 คน

·นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 16 คน

·นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 คน

กระบวนการ/ วิธีการ

·ทีมนักถักทอชุมชน เทศบาลตำบลกันตวจระมวลประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนร่วมกับสถานศึกษาในเทศบาลตำบลกันตรจระมวล

·เตรียมและจัดค่ายเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ที่เน้นเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญและเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

งบประมาณและการสนับสนุน

·โรงเรียนบ้านทำนบ ส่งเสริมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเอื้อเฟื้อสถานที่จัดค่าย

·เทศบาลตำบลกันตวจระมวลประสานผู้บริหารสถานศึกษาและสนับสนุนการจัดค่ายในครั้งนี้

·มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทีมวิทยากรกระบวนการ อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ตลอดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา โดยมีทีมนักถักทอชุมชน เทศบาลตำบลกันตวจระมวลและคณะครูของโรงเรียนบ้านทำนบร่วมเป็นพี่เลี้ยง มีบทบาทโคชและให้คำแนะนำกับแกนนำเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

วันเวลาและสถานที่

: วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทำนบ ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ภายใต้การดำเนินโครงการ

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนับโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ