โครงการสืบสานภูมิปัญญาการละเล่นดนตรีพื้นบ้านชาวกูย โดยกลุ่มเยาวชนบ้านรงระ
โครงการสืบสานภูมิปัญญาการละเล่นดนตรีพื้นบ้านชาวกูย โดยกลุ่มเยาวชนบ้านรงระ
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
​กิจกรรมการสืบค้นประวัติครูภูมิปัญญาและความรู้ดนตรีพื้นบ้าน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 2 การสืบค้นประวัติครูภูมิปัญญาและความรู้ดนตรีพื้นบ้าน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของครูภูมิปัญญา                        

2.เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านภายในชุมชนบ้านรงระ

กลุ่มเป้าหมาย

ครูภูมิปัญญาจำนวน10 คน

วิธีการดำเนินการ

1.ประชุมทีม                                                                                                

2.เตรียมแบบสัมภาษณ์                                                                                 

3.เตรียมบุคคลที่ทำการสัมภาษณ์                                                                 

4.ลงพื้นที่บ้านของครูภูมิปัญญาแต่ละท่านเพื่อไปสัมภาษณ์

ปัญหาและอุปสรรค

1.การสื่อสารระหว่างเยาวชนกับครูภูมิปัญญาไม่ตรงกัน

วิธีการแก้ไขปัญหา

1.ทวนคำถามให้ครูภูมิปัญญาฟังอีกครั้งและยกตัวอย่างประกอบ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลของการดำเนินกิจกรรม

1.เยาวชนได้ทราบถึงประวัติชีวิตของครูภูมิปัญญา                                            

2.เยาวชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านภายในชุมชน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ