กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงโครงการต่อชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ณ. ศาลาประชาคมบ้านซำ

วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

วัตถุประสงค์

  • -เพื่อชี้แจงโครงกา รต่อชุมชน

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

  • -กลุ่มชาวบ้าน
  • -ทีมเยาวชน
  • -พี่เลี้ยงโครงการ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่ได้รับ

  • -ชุมชนได้รับรู้การทำโครงการของเยาวชน
  • - เยาวชนได้รู้ช่วงอายุของคนที่เล่นท่รวยอิกว่าแต่ละช่วงเล่นไม่เหมือนกัน
  • -เยาวชนได้รู้ว่าการละเล่นท่รวยอิกมี 3 ช่วง และการละเล่นท่รวยอิกในช่วงสุดท้ายในช่วงอายุเท่าไหร่

ปัญหาอุปสรรค

  • -คนมาประชุมน้อยเพราะอยู่ในช่วงฤดูเกี่ยวข้าว
  • -สถานที่ไม่พร้อม เนื่องจากศาลาประชาคมยังไม่มีไฟฟ้า
  • -ไม่สามารถจัดประชุมกลางวันได้เพราะชาวบ้านติดภารกิจทำนา
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ