กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง”
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เพื่อให้องค์กรภาคี ได้เครื่องมือ และมีทักษะในการถอดบทเรียน เพื่อใช้ในการติดตามความสำเร็จและสร้างการเรียนรู้ของครูในเครือข่าย รวมทั้งนำไปพัฒนาการทำงานขององค์กรได้ 


สิ่งที่ภาคีจะได้เรียนรู้จากกระบวนการ

 1. การตั้งโจทย์ในการถอดบทเรียน ( เป้าหมาย ประเด็นในการถอดบทเรียน และการใช้ประโยชน์ )
 2. การตั้งคำถามในการถอดบทเรียนครูต้นเรื่อง ( แนวคำถามที่จะทำให้การถอดบทเรียนสามารถดึงคุณค่าของครูเด่นได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปสื่อสารขยายผลได้อย่างชัดเจน )
 3. การจัดกระบวนการถอดบทเรียน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ภาคี ได้เครื่องมือและมีทักษะในการถอดบทเรียน
 2. ภาคี ได้เรียนรู้ และได้เห็นคุณค่าขององค์กร/โครงการของตนชัดเจนยิ่งขึ้น
 3. องค์กรภาคีมีทักษะในการจับประเด็นและบันทึกเรื่องเล่าของครูเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 4. องค์กรภาคี ได้เอกสารถอดบทเรียนที่เห็นคุณค่าการทำงานของครูและเครื่องมือในการพัฒนาครูที่ส่งผลไปถึงเด็ก และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีพลัง
 5. ได้เห็นกระบวนการพัฒนาครูที่ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของครู ให้มีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21
กลุ่มเป้าหมาย : 51 คน

 1. ผู้บริหาร/ผู้แทนองค์กรภาคี 11 คน
 2. ทีมถอดบทเรียน 10 คน
 3. ครูต้นเรื่อง 10 คน
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน
 5. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ภายใน และการสื่อสาร 2 คน
 6. คณะทำงาน 8 คน


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

 1. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
 2. ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ
 3. ดร.เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่
 4. รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม
 5. ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า
 6. ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
 7. รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
 8. คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
 9. อาจารย์วิเชียร ไชยบัง
 10. คุณศีลวัต ศุษิลวรณ์
 11. คุณวิมลศรี ศุษิลวรณ์


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ภายใน และการสื่อสาร ประกอบด้วย

 1. คุณณัฐฬส วังวิญญู
 2. คุณประสาน อิงคนันท์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ