กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมระดมสมองในการจัด “เวทีภาคีพูนพลังครู”
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


งานประชุมระดมสมองในการจัด “เวทีภาคีพูนพลังครู”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกรกมล 1-2เป้าหมาย

อยากเห็นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในมิติของการพัฒนา "ครู"  ร่วมกัน 

­

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1) เพื่อทำความรู้จักภาคีเครือข่ายที่ทำงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู

2) เพื่อหารือในการร่วมมือกันจัดเวทีภาคีพูนพลังครู โดยมีเป้าหมายในการถอดบทเรียนครูเด่นด้านต่างๆ เพื่อขยายผลและเสริมพลังครูในการสร้าง “เวทีภาคีพูนพลังครู” อย่างมีส่วนร่วม

­

ผลการดำเนินงาน

1)มีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 29 คน 

2)ภาคีเครือข่ายเห็นร่วมกัน ถึงการกระตุ้นให้ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูมากขึ้น และพัฒนาครูให้มีคุณสมบัติของผู้จัดการเรียนรู้และออกแบบการเรียนการสอนให้เด็กมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีลักษณะนิสัยที่ดี

3)ภาคีเครือข่ายเห็นร่วมในการสร้าง “เวทีภาคีพูนพลังครู” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูต้นแบบ

­

­สรุปความเห็นแนวทางการจัดเวทีภาคีพูนพลังครู

1) ทำเล็กที่ครูแต่ให้เชื่อมโยงกับภาพใหญ่ในงานปฏิรูปการศึกษาส่วนอื่น เช่น นำไปสู่การเปลี่ยนวิธีพัฒนาครู การปรับวิธีบริหารจัดการและการสนับสนุนครู

2) การถอดบทเรียนแต่ละครั้งให้จัดเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนให้ลงลึกได้

3) ทำ 2 วง คือ

  • วงภาคีสนับสนุน
  • วงพูนพลังครู· 

4) วิธีการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้จัดทั้งในกรุงเทพฯ และในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยอาจไปยุให้พื้นที่เขาจัดการ และเข้าไปสนับสนุนไปสร้างเวทีเสมือนบนอินเทอร์เน็ต

5) เมื่อจัดเวทีพูนพลังครูไปได้ระยะหนึ่งอาจนิยามคำว่า “ครู” ให้กว้างขึ้น โยงไปสู่ครูที่ไปทำการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน

6) ถอดบทเรียนที่ดีแล้ว ต้องสื่อสาร สร้างการเรียนรู้ในวงกว้างคู่ขนานกันไปสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี้

นิทรรศการออนไลน์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สรุปความเห็นแนวทางการจัดเวทีภาคีพูนพลังครู

1)ทำเล็กที่ครูแต่ให้เชื่อมโยงกับภาพใหญ่ในงานปฏิรูปการศึกษาส่วนอื่น เช่น นำไปสู่การเปลี่ยนวิธีพัฒนาครู การปรับวิธีบริหารจัดการและการสนับสนุนครู

2) การถอดบทเรียนแต่ละครั้งให้จัดเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนให้ลงลึกได้

3) ทำ 2 วง คือ

  • วงภาคีสนับสนุน
  • วงพูนพลังครู·

4) วิธีการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้จัดทั้งในกรุงเทพฯ และในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยอาจไปยุให้พื้นที่เขาจัดการ และเข้าไปสนับสนุนไปสร้างเวทีเสมือนบนอินเทอร์เน็ต

5) เมื่อจัดเวทีพูนพลังครูไปได้ระยะหนึ่งอาจนิยามคำว่า “ครู” ให้กว้างขึ้น โยงไปสู่ครูที่ไปทำการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน

6) ถอดบทเรียนที่ดีแล้ว ต้องสื่อสาร สร้างการเรียนรู้ในวงกว้างคู่ขนานกันไป

­

รายงานประชุมระดมสมองในการจัดเวทีภาคีพูนพลังครู

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ