กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมนำเสนอ case study และให้ข้อเสนอแนะต่อการถอดบทเรียนครูต้นเรื่อง เวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

งานประชุมคัดเลือกครู case study และให้ข้อเสนอแนะต่อการถอดบทเรียน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย


เป้าหมายของการประชุม เพื่อ

 • พิจารณารายชื่อครูต้นเรื่องเป็น case study ในเวทีพูนพลังครูครั้งที่ 1 ครูผู้สร้างคุณลักษณะที่ดีสำหรับเด็ก
 • ให้ข้อเสนอแนะในการถอดบทเรียนครูที่เป็น case study


ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

 1. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช   ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
 2. คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร   ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
 3. ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่   โครงการวิจัยฯ ระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

  (Teacher Coaching) สกว.

 4. ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข   หัวหน้ากลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมฯ สพฐ.
 5. คุณสมหญิง สายธนู   มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 6. ผอ.สุทธิ สายสุนีย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
 7. รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สกว.
 8. คุณเบญจวรรณ วงศ์คำ  ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.
 9. คุณศศิเพ็ญ  วชิรเจริญทรัพย์ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชน (สสค.)
 10. คุณพัฒนพงษ์  สุขมะดัน  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชน (สสค.)
 11. คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส นักวิชาการอิสระ
 12. ดร.ฤทธิไกร  ไชยงามสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
 13. คุณอธิพิ  ศุทธิพันธ์  โครงการ Teach for Thailand
 14. คุณศศินี  ลิ้มพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล
 15. คุณสุจินดา  งามวุฒิพร  โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล
 16. คุณรัตนา  กิติกร  ผู้จัดการสื่อสารสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สรุปผลการประชุม

­

1.ที่ประชุมเห็นว่าเครือข่ายที่เสนอครูเป็นครูดีทั้ง 19 คน ที่ควรจะไปถอดบทเรียนทั้งหมด โดยกรอบการพิจารณาคัดเลือกดังนี้

     - การนำเสนอผลงานของครูที่สอนอย่างรอบด้าน เช่น ครูสอนนิสัยและ/หรือความรู้ และ/หรือฝึกทักษะ แต่การนำผลงานเสนอในการจัดงานฯ ครั้งที่ 1 จะเสนอเรื่องของครูแต่ละคนโดยให้น้ำหนักเชิงสัดส่วนของการสอนนิสัยมากกว่าการสอนความรู้และหรือทักษะ

     - เคสที่จะนำเสนอต้องชัดเจนและมีพลังสร้างแรงบันดาลใจได้

­

2. ให้คัดเลือก 10 คน เป็น Case Study โดยให้ใช้แนวทางข้อ 1 และเลือกเคสที่มีความหลากหมายของครูทั้งบริบท วิธีการสอนและสภาพปัญหาซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

­

       2.1 ) ครูที่พัฒนานิสัยของเด็ก

              1) ครูที่พัฒนานิสัยของเด็กปกติ

              2) ครูที่ปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก เช่น เบื่อเรียน

       2.2) ครูที่แก้ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง

             1) ครูที่แก้ปัญหาเด็กรายคน

             2) ครูที่แก้ปัญหาเด็กเป็นกลุ่มใหญ่/กลุ่มย่อย

       2.3) ประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ

­

3. ครูทั้ง 41 คน ที่ภาคีเสนอเรื่องเล่าให้เชิญเข้าร่วมเรียนรู้ในการประชุมครั้งที่ 1 ทุกคน โดยเลือก 10 case จากภาคีเป็น case ตัวอย่างเพื่อเปิดวงเรียนรู้ร่วมกัน (เรื่องเล่าของครูที่เหลือจะพิจารณาเชิญเป็น case study ในเวทีถัดไป)

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ