โครงการศึกษาระบบบริหารจัดการน้ำทิ้งในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อย่างมีส่วนร่วม
โครงการศึกษาระบบบริหารจัดการน้ำทิ้งในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อย่างมีส่วนร่วม
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จัดเวทีคืนข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

ต่อเนื่องจากกิจกรรมการเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลแล้ว ลำดับต่อมา คือ การนำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการน้ำของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร และทีมช่างที่ดูแลเรื่องระบบน้ำของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อคืนข้อมูล กระบวนการจัดการน้ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2.แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิตน้ำและผู้ใช้น้ำในมหาวิทยาลัย

3.สร้างความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจในการทำงานของกลุ่มมากขึ้น

2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักในการใช้น้ำ

3. เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้ผลิตน้ำและผู้ใช้น้ำ

4. เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ทำโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ