กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จำแนกข้อมูลและสอบถามความต้องการพันธุ์ไม้ของคนในชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1 เพื่อจำแนกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจป่าชุมชนมาจัดทำทะเบียนพันธุ์ไม้

2.เพื่อสำรวจ-สอบถามความต้องการพันธุ์ไม้ของคนในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1. ได้ทะเบียนพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านหัวนา

2. ได้ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่คนในชุมชนต้องการ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ