กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สำรวจป่าชุมชนบ้านหัวนา อ.สันติสุข จ.น่าน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนบ้านหัวนา

2. เพื่อศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรที่มีในป่าชุมชน

3.เพื่อปลุกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของป่าชุมชนบ้านหัวนา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1. ได้รู้ชื่อท้องถิ่น ลักษณะ ลักษะเด่น และประโยชน์ของพันธุ์ไม้และสมุนไพร จำนวน 67 ชนิด ในป่าชุมชนบ้านหัวนา

2. เยาวชนและเด็กบ้านหัวนาได้เห็นความสำคัญของป่าที่มีผลต่อระบบนิเวศของชุมชน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ