กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การจัดเตรียมพื้นที่ศูนย์เรียนรู้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

oเพื่อให้นักเรียนละเยาวชนมีความรู้และทักษะด้านเศรษฐกิจพอเพียง

oเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จัดทำฐานการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ได้แก่

1.1ฐานเรียนรู้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

1.2ฐานการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านยาสมุนไพร

1.3ฐานการเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ

1.4ฐานเรียนรู้การเรียนรู้ขยะรีไซเคิล

1.5 ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน

1.6ฐานปุ๋ยชีวภาพ

1.7ฐานเรียนรู้ยาสมุนไพร

1.8ฐานการจัดทำบัญชีครัวเรือน

1.9ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ