กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

วัตถุประสงค์

1.เพื่อรวบรวมข้อมูล

2.เพื่อวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่ได้มาทั้งด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ท่าฟ้อน วิถีชีวิต ฯลฯ

 -เรียบเรียงข้อมูล

 -สรุปข้อมูลที่ได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ