กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สืบค้นข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาการฟ้อน/ดนตรีพื้นบ้า

2.เพื่อสืบค้นประวัติไทลื้อ

3.เพื่อสืบค้นท่าฟ้อนที่เป็นของไตลื้ออย่างแท้จริงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ