กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย วางแผนแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน และออกแบบการสำรวจ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  • เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการนักสืบสายน้ำ
  • เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานระหว่างทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการ
  • เพื่อออกแบบการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการในลำน้ำงอบ
  • เพื่อให้เยาวชนแกนนำได้คิดค้นแบบสำรวจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดร่วมกับชุมชน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ