กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

        - เพื่อนำข้อมูลที่ได้มารวมกัน

        - เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ปัญหาและความเสี่ยง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ