กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ชี้แจงโครงการกับสมาชิก แกนนำเยาวชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1. อธิบายแนวทางการดำเนินงานของโครงการขยะให้ความรู้

2. แกนนำเยาวชน เพื่อนสมาชิกเข้าทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของโครงการขยะให้ความรู้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

แกนนำเยาวชน ชี้แจงการทำงาน กรอบงานที่ต้องทำตามตารางงาน เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดวัน เวลา และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ