กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมทีมเยาวชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงโครงการให้กับกลุ่มแกนนำเยาวชน พี่เลี้ยง ที่ปรึกษาได้รับทราบ การทำโครงการขยะให้ความรู้ แนวทางการดำเนินงาน

2. เพื่อให้เกิดคาวมร่วมมือ ของเยาวชน และชุมชนในการทำโครงการขยะให้ความรู้

3. เพื่อให้แกนนำเยาวชน พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และคนในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1. บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามขั้นตอน

2. เกิดกรอบความคิด แนวทางการดำเนินงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ