กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ออกแบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์ข้อมูล แบ่งบทบาทหน้าที่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1. แกนนำเยาวชนแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์

2. แกนนำเยาวชนออกแบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์ เรื่องขยะในชุมชน

3. แกนนำเยาวชนรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

แกนนำเยาวชนทุกคนร่วมแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ในเรื่องของขยะ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ