กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมสร้างความเข้าใจกับคนในหมู่บ้าน/จัดทำแผน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วางเป้าหมายให้เป็นทิศทางเดียวกันระหว่างกลุ่มยุวอนุรักษ์และชุมชนเพื่อให้เข้าใจสถาณการณ์ร่วมกัน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ตัวแทนกลุ่มยุวอนุรักษ์โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมร่วมกับชาวบ้านน้ำหลุ หมู่๗ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ในวันที่ ๒๓ มีนาตม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ทางอำเภอได้มีโครงการอำเภอเคลื่อนที่ เพื่อเข้าพบปะกับชาวบ้านในวันนี้ด้วย

2.ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดประชุมในเวลา ๐๘.๓๐ น.ตามวาระต่างๆในหมู่บ้าน โดยเชิญนายอำเภอสองแคว ได้พบปะกับชาวบ้าน

3.นายอำเภอกล่าวทักทายชาวบ้านและได้พูดคุยถึงปัญาหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบลชนแดนและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน

4 .ในระเบียบวาระอื่นๆพี่เลี้ยงโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา นายทักษณะ  เสารางทอย ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  และกล่าวถึงจุดกำเนิดของกลุ่มยุวอนุรักษ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านผู้นำและเจ้าหน้าที่ทางอำเภอได้รับทราบถึงปัญหาที่เด็กๆได้พบเห็นในชุมชน และเกิดแนวทางที่อยากเข้าไปช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน

5.เมื่อกล่าวเสร็จแล้วจึงขอมติเห็นชอบในที่ประชุม (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ)

6. นายอำเภอแนะนำเพิ่มเติมโดยให้ข้อคิดว่าทุกคนในชุมชนจะต้องร่วมมือในการดูแลชุมชนไม่ว่าจะด้านใดๆทางอำเภอจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มีที่

7. เมื่อเสร็จการประชุมพี่เลี้ยงโครงการได้เชิญให้นายอำเภอเดินชมบอร์ดนิทรรศการของกลุ่มยุวอนุรักษ์ที่ได้จัดไว้

8.น้องๆกลุ่มยุวอนุรักษ์ได้ถ่ายรูปร่วมกับท่านนายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ

9. ผู้ใหญ่บ้านกล่าวปิดประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น.

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ