กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมสร้างความเข้าใจกับคนในหมู่บ้าน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สร้างความเข้าใจกับชุมชนเพื่อให้เข้าใจแผนการทำงานร่วมกันและสร้างกระบวนการมีสวนร่วม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ตัวแทนกลุ่มยุวอนุรักษ์และพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับชาวบ้านประจำเดือน ตุลาคม

2.ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำหลุเปิดการประชุมประจำเดือนและพบปะชาวบ้านชี้แจงวาระการประชุมและเรื่องที่ประชุมจากอำเภอแก่ชาวบ้านรับทราบ

3วาระอื่นๆ ตัวแทนกลุ่มยุอนรักษ์ พบปะชาวบ้านชี้แจงวัตุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการให้แก่ชาวบ้านรับทราบและชีแจงแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มยุวอนุรักษ์

4ชาวบ้านรับทราบเกี่ยวกับโครงการและแผนปฏิบัติการ ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอะแนะ เช่นชาวบ้านแนะนำการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินขมุว่าใครในหมู่บ้านที่เก่งและแม่นยำในการถ่ายทอดวิชา   การอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการบริการน้ำดื่ม การให้ข้อมูลเป็นต้น

5.ตัวแทนกล่าวขอบคุณและผู้ใหญ่บ้านปิดประชุม

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ