กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมสร้างความเข้าจัดทำแผน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วางเป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เข้าใจแผนการทำงานร่วมกัน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1. จัดเวทีเพื่อสร้างคามเข้าใจในการดำเนินงานกับคณะทำงาน

2.ประธานกลุ่มกล่าวถึงความเป็นมาของกลุ่มยุวอนุรักษ์

3.พี่เลี้ยงพื้นที่กล่าวถึงวัติถุประสงค์ของโครงการและการเขียนเสนอเพื่อขอรับทุนจัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินการร่วมกับกลุ่มให้เป็นขั้นตอน

4.สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปหาปัญหาในพื้นที่เพื่อร่างโครงการ

5.ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ที่จะจัดทำโครงการ

6.ได้ปฏิทินการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน

7. รู้บทบาทหน้าที่และแผนการทำงานร่วมกัน

8.สรุปกิจกรรมที่ทำวันนี้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ