กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งที่1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเรียนการสอนผ่านการถายทอดองค์ความรู้ผ่านผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการลงชุมชนเก็บข้อมูล การเตรียมอุปกรณ์เช่นปากกา สมุด 

2.การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย

-การเก็บข้อมูลโดยการบันทึก 

-สำรวจข้อมูล โดยสำรวจจากการลงพื้นที่และในสารานุกรมขมุ เพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน

-การสัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมในการเขียนคำถามจากทุกคนที่มีข้อส่งใสเพื่อไปถามเวลาลงชนชน

-บันทึกภาพ

3.กลับมาทบทวนถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ที่หอประชุมพร้อมเพรียงกันว่าได้เรียนรู้อะไร มีความรู้สึกอย่างไร และจะต่อยอดด้วยวิธีอะไร

4.วางแผนนัดหมายทำกิจกรรมต่อไป.

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ