กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ครั้งที่1มาวิเคราะห์เรียบเรียง เปรียบเทียบกับปฏิทินสากล ออกแบบระดับความเข้าใจของการนำไปใช้ เพื่อความถูกต้องชัดเจน และเข้าใจง่าย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ประชุมชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินการ

2.ทบทวนสิ่งได้ได้เรียนรู้จากการลงชุมชนครั้งที่1

3.เรียนรู้เพิ่มเติม"พี่สอนน้อง."คือมีการเรียนการสอนการนับวันขมุ การหัดเขียนปฏิทินรายบุคคล โดยให้คนที่อ่านเขียนเป็นแล้วสอนคนที่ยังไม่เป็น

4.วิเคราะห์ข้อมูลจากการเขียนปฏิทินขมุมาเปรียบเทียบไล่วันกับปฏิทินสากลเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้องที่พร้อมจะนำไปจัดทำรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ

5.ได้ข้อมูลปฏิทินในแต่ละปีซึ่งเริ่มต้นที่วันที่1เดือนมกราคม2559ทั้งภาษาขมุและภาษาไทย

6.สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ ความรู้สึก และให้การบ้านทุกคนไปทำที่บ้านคือการหัดเขียนและหัดอ่านปฏินในปีต่อๆไปจน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ