กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จัดทำปฏิทินขมุ/ตรวจทานความถูกต้องลงพื้นที่ครั้งที่2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบรูปทรงปฏิทินขมุและการลงรายละเอียดให้ตรงกับปฏิทินสากล เลือกรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสามารถำนไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็วและเข้าใจไม่ผิดหรือเปลี่ยนเปแปลงจากเดิม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ประชุมชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินในวันนี้

2.พี่เลี้ยงโครงการกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ที่มาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มอีก6คน

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่โดยการแนะนำตัวและสันทนาการ

4.เริ่มปฏิบัติการทบทวนพร้อมกันอีกครั้งเกี่ยวกับการอ่านการเขียนปฏิทินขมุโดยผ่านการสอนจากพี่สู่น้อง

5.น้องๆออกแบบปฏิทินในกระดาษและเขียนวันของขมุพร้อมวันเดือนปีของปฏิทินสากลและได้รูปแบบปฏิทิน

6.แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่ม กลุ่มที่1อยู่ที่หอประชุมช่วยกันออกแบบปฏิทินในโปรแกรมMicrosoft Publisher 2010และรูปภาพที่ใช้ประกอบในการลงเพื่อความสวยงามและเมาะสมกับรูปแบบปฏิทิน

กลุ่มที่2นำปฏิทินที่ได้ในกระดาษลงชุมชนอีกครั้งเพื่อไปหาผู้ให้ข้อมูลช่วยตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มเติมส่วนที่ขาด เช่นลงรายละเอียดของวันกรรม(วันไม่ดี)หรือวันหยุดลงในปฏิทินเพื่อให้ได้รุ)แบบปฏิทินที่ถุกต้องสมบูรณ์แบบและสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายและเข้าใจ

7.ได้รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ

8.สรุปและถอดบทเรียนของกิจกรรม

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ