กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กระดาษโน๊คเหลือใช้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กระดาษโน๊คเหลือใช้

วันที่ 4 มิถุนายน 2559

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้

2.เพื่อเป็นการลดขยะ

3.เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

กระดาษโน๊คเหลือใช้

วันที่ 4 มิถุนายน 2559

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 พวกเราทำกิจกรรม ทำกระดาษโน๊ตเหลือใช้ การ เพื่อไปจัดนิทรรศการในวันอาทิตย์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน 2559 เราเตรียมความพร้อมผ่านมาแล้ว 1 อาทิตย์ น้องๆให้ความร่วมมือในการเตรียมงานอย่างดี เราซ้อมละครของเรามีเรื่อที่เกี่ยวข้องกับขยะ เพื่อให้น้องๆได้มีทักษะในตัวเอง เช่น การได้รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรเมื่อเขาทิ้งขยะ ให้น้องๆได้เรียนรู้ผ่านการแสดงละคร และให้คนได้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยครับ และกิจกรรมวันนี้พวกเราได้หากิจกรรมให้น้องๆทำ คือทำกระดาษโน้ตเหลือใช้ คือเอากระดาษที่เขียนแล้ว แล้วมีที่ว่างด้านหลังสมุดมาทำเป็นการดาษโน้ตบันทึก เพื่อให้น้องๆได้มีทักษะไปใช้ในชีวิตประจำ แล้วเราก็ถอดบทเรียนน้องๆ น้องก็มีความรู้สึก สนุกสนาน สบาย วุ่นวาย ทั้งสนุก ไม่สนุกแตกต่างกันไป น้องได้ทักษะการแสดงละคร ฝึกความอดทนในดารตัดกระดาษ ความสามัคคี สิ่งที่ทำได้ไม่ดี คือ เขิน ยังทำไม่เต็มที่ ถ้าจะทำให้ดีกว่านี้ พวกเราก็ได้แนะนำน้อง “ให้เต็มที่กับมันแล้วพวกเราจะได้ไม่เสียใจทีหลัง”

หลังจากพวกเราถอดบทเรียนน้องๆเสร็จเราก็แบ่งบทบาทหน้าที่ในการเตรียมงานเพื่อให้ทุกคนได้รับผิดชอบร่วมกัน ไม่ให้ใครคนหนึ่งรับงานคนเดียวครับ

­กิจกรรมทำสมุดโน้ต ประดิษฐ์ดอกไม้ ทำสอยดาวการทำสอยดาว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559

…กิจกรรมครั้งนี้เยาวชนเริ่มเห็นความสำคัญกับการทำกิจกรรม เยาวชนมาตรงต่อเวลาตามที่ได้นัดหมาย เยาวชนเคารพกฎกติกา และน้องๆก็ได้ร่วมกันทำสมุดโน๊ตจากสมุดเหลือใช้จากการเรียน ด้วยมีพี่ๆแกนนำเป็นผู้สอนน้องๆทำ ซึ่งน้องก็ให้ความร่วมมือ การประดิษฐ์ดอกไม้ของเรา เราก็ได้ออกมาเป็นดอกไม้จากหนังสือพิมพ์ที่เราทำมาประมาณ 1 อาทิตย์ กิจกรรมที่เราเพิ่มมาอีกคือการทำสอยดาว เพื่อไปจัดนิทรรศการ ในวันอาทิตย์ 12 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นชักชวนให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ นอกจากนั้นการซ้อมละครของพวกเราก็เข้มข้นขึ้นทุกวัน

ถอดบทเรียน น้องมีความสนุกสนาน ตามอารมณ์ความรู้สึกออกไป และน้องได้เรียนรู้ การแสดงละครในการมีส่วนร่วม ได้เรียนรู้วิธีทำกระดาษโน๊ต การตรงเวลา และน้องๆได้ฝึกความเป็นผู้นำในการควบคุมบทบาทการแสดงการฟังความคิดเห็น และพวกเราแกนนำก็ค่อยให้กำลังใจน้องๆ กระตุ้นให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อน้องได้เกิดความคุ้นเคยกันครับ

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ