กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จัดนิทรรศการ"ขยะทองคำ"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จัดนิทรรศการ"ขยะทองคำ"

วันที่ 12 มิถุนายน 2559

วัดบ้านปงสนุก ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้สะท้อนการทำงานสู่ชุมชน

2.เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกคนในชุมชนเห็นความสำคัญของขยะ

3.เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะและเป็นเวทีกล้าแสดงออกให้เยาวชย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จัดนิทรรศการ"ขยะทองคำ"

วันที่ 12 มิถุนายน 2559

วัดบ้านปงสนุก ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 12 มิถุนายน 2559 นิทรรศการโครงการขยะทองคำ บ้านปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ...กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมสรุปโครงการในการทำโครงการกิจกรรมทั้งหมด และเพื่อให้น้องๆเยาวชนได้แสดงผลงาน เช่น ละครเกี่ยวกับขยะ แสดงผลงานที่ประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ในการนี้ก็เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบ และได้เรียนรู้ร่วม กิจกรรมวันนี้ก็มี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เยาวชนและนักเรียน ซึ่งก็มีเวทีเสวนาระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ และเยาชนกับเยาวชน การเสวนาของผู้ใหญ่มีข้อคิดเห็นคล้ายๆกันคือให้กำลังใจและชมกับการทำกิจกรรมโครงการขยะทองคำ ที่เยาวชนได้แสดงศักยภาพได้เห็นตลอดระยะเวลาการทำโครงการ และเยาวชนก็มีกันเล่าเรื่องกันทำโครงการเกี่ยวกับขยะแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน การทำกิจกรรมวันนี้น้องๆเยาวชนมีความรู้สึก สนุกสนาน ได้ความรู้ ความภูมิใจ ที่มีผู้ใหญ่ใจดีค่อยสนับสนุนเยาวชน และเยาวชนได้เรียนรู้ว่าเราควรจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างขยะในสังคม เพื่อให้เกิดเป็นภาระของคนอื่น สิ่งที่น้องๆทำได้ไม่ได้ก็คือ การแสดงละครยังไม่เต็มที่ และยังพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดยังไม่หมด ก็ได้แลกเปลี่ยนกับน้องๆว่าถ้าหากจะพัฒนาให้ดีกว่านี้เราควรทำอย่างไร ? น้องๆก็แสดงความคิดเห็นคล้ายๆกันคือ พัฒนาตัวเองตามในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ถนัด พยายามพัฒนาตัวเองที่ละนิด และน้องๆก็สนุกกับการเล่นเกมเท้าชิด เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเปรียบเสมือนการทำงานว่าเราควรช่วยกันออกแบบ ความคิด ร่วมกันทำ ก็จะนำไปสู้ความสำเร็จ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ