กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รายงานความก้าวหน้าเดือนธันวาคม
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

นำผลงานมาทดสอบที่ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เพื่อตอบสมมติฐานจากการพัฒนาผลงานชิ้นนี้ และขอการรับรองมาตรฐาน
___________________________________________________________---

เตรียมทีจะทอผ้าเพื่อถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อยู่ในขั้นตอนของการกวักไหมเข้าอักเตรียมไหมเข้าอักเพื่อที่จะนำไปค้นครือ  และการมัดหมี่ 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ