กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ต่อกล้าจากห้องเรียนสู่่ชุมชน สร้างผลผลิตช่วยเศรษฐกิจให้ยั่งยืน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา
        โครงการ "ต่อกล้าจากห้องเรียนสู่ชุมชน สร้างผลผลิตช่วยเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรมใหม่ของผ้าไหมหมักโคลน" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอมจัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรประจำปี ๒๕๕๙ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ของผ้าไหมหมักโคลน” ที่ต้องการให้นักเรียน และผู้สนใจ เกิดจิตสำนึก ในการรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทยได้มีโอกาสรับความรู้ และร่วมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน อันนำไปสูการปฏิบัติอย่างเห็นคุณค่าที่แท้จริง

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมให้ผุ้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนารคิด วิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีดารตาง ๆ ด้านวิทยาศาตร์
  • เผยแพรความรู้ต่อกล้าจากห้องเรียนสู่ชุมชน สร้างผลผลิตเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมใหม่ของผ้าไหมหมักโคลน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

^^ เตรียมน้ำยา Soft & Silk เพื่อที่จะนำไปแจกในงานวันที่ 20 สิงหาคม 2559

 ^^ นำเสนอผลงาน Soft & Silk นวัตกรรมใหม่ของผ้าไหมหมักโคลน ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติทุกท่านให้ทราบถึงคุณประโยชน์ และข้อแตกต่างของผ้าไหมมักโคลนแบบใช้สูตร Soft & Silk และสูตรทีชาวบ้านใช้เป็นประจำ

^^ ผู้เข้าร่วมอบรมได้สัมผัส และเห็นการเปลี่ยนแปลงสีของผ้าไหมที่ใช้สูตร Soft & Silk ที่แตกต่างกัน 

^^  แนะนำวิธีการใช้น้ำยา Soft & Silk ที่ใช้สำหรับการย้อมเส้นไหมจากสีธรรมชาติ

^^ แนะนำวิธีการใช้น้ำยา Soft & Silk ที่ใช้กับผ้าไหมสีธรรมชาติ และสีเคมี

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ