กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ศึกษาสมุนไพร -ศึกษาถึงสรรพคุณ -ประโยชน์ในการรักษาโรค -วิธีการรักษาจากปราชญ์และผู้รู้ในชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

-เพื่อรู้ถึงสมุนไพรในการรักษาโรควิธีการทำและประโยชน์ในการรักษาโรค

-เข้าใจสมุนไรในแต่ล่ะอย่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-เข้าใจถึงสรรพคุณของสมุนไพร

-ทราบถึงประโยชน์และวิธีการทำสมุนไพร

-เข้าใจในสรรพคุณรักษาโรค

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ