กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ วิธีการ/ขั้้นตอน การปลูกผัก
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
  • เพื่อเก็บข้อมูล การประกอบอาชีพเสริมในชุมชนบ้านแสนแก้ว
  • เพื่อศึกษาเรียนรู้ วิธีการ/ขั้นตอน การปลูกผักปลอดสารพิษ จากผู้รู้ในชุมชน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
  • ได้เก็บข้อมูล การประกอบอาชีพเสริมในชุมชนบ้านแสนแก้ว
  • ได้เรียนรู้และเข้าใจ การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ สามารถนำไปปรับใช้เองได้อย่างถูกวิธี
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ