กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน

- เพื่อฝึกการทำงานของกลุ่มด้วยกัน

กลุ่มเป้าหมาย

-เยาวชนในหมู่บ้าน

- บุคคลที่สนใจ

- แกนนำเยาวชน 10 คน

- พี่เลี้ยง 1 คน

- ผู้รู้ 4 คน

วิธีการ

-พากลุ่มเยาวชนไปเรียนรู้การฟอกไหม

-พากลุ่มเยาวชนไปเรียนรู้การปั่นไหม,ทำเครือ,ต่อเส้นไหม

-ฝึกอ่านลาย,ทอผ้า,ปั่นไหมใส่หลอด

ระยะเวลา

11 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00-15.00 น.

12 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00315.00 น.

18-19 / 25-26 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00-15.00 น.

ผู้รับผิดชอบ

- แกนนำเยาวชน 10 คน

- พี่เลี้ยง 1 คน

รวม 11 คน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

.. กำลังดำเนินการ ..

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ