กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชาสัมพันธ์เยาวชนและชาวบ้าน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1 เพื่อชี้แจงการทำโครงการสมุนไพร 

2 เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการ

3 เพื่อขอความร่วมมือของคนในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

 ไดัรับความร่วมมือจากคนในชุมชน และคนในชุมชนรวมถึงเยาวชนได้เห็นด้วยกับการทำโครงการสมุนไพรของเราและได้ชี้แจงให้คนในชุมชนได้รับทราบ

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ