กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่สำรวจสมุนไพรในป่าตาจู
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

 1เพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดที่มีในป่าตาจู

 2 เพื่อศึกษาข้อมูลสมุนไพรที่สามารถนำมาปลูกในชุมชนได้

 3. เพื่อนำสมุนไพรในป่าตาจูมาปลูกไว้ในชุมชน

 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1 ได้เรียนรู้ชื่อสมุนไพรแต่ละชนิด

2ได้รู้จักประโยชน์ของสมุนไพรและวิธีใช้สมุนไพร

3 ได้รู้จักการแบ่งบทบาทหน้าที่ของกลุ่มในการสำรวจสมุนไพร

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ