กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
2.ประชุมชี้แจงโครงการต่อชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อชี้แจงโครงการให้ผู้นำชุมชนและปราชญ์ ผู้รู้ในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ได้ชี้แจงโครงการที่จะทำในปีที่2

2.ได้ทบทวนรายละเอียดของโครงการ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ