กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมประชุมทีมออกแบบคำถาม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยกันออกแบบคำถามก่อนลงพื้นที่

-เพื่อจัดแยกประเภทของคำถามด้านพิธีกรรม ดนตรี และคุณค่า

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

-ได้ชุดคำถามสำหรับลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล เช่น ประวัติของสะเอง ดนตรีที่ใช้ในการประกอบ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ