กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงมือเก็บข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อต้องการประวัติความเป็นมาของปราสาทตาเล็ง

- เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

- ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทตาเล็ง

- ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้

พวกเราสอบถามความเป็นมาของตัวปราสาทกับผู้รู้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ