กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
1. ประชุมทีม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์

- เพื่อวางแผนการทำงาน

- เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงาน

- เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ได้งานออกมาที่สมบูรณ์แบบและถูกต้อง  ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากการแบ่งบทบาทหน้าที่  และงานที่นำเสนอต่อชุมชน

     หน้าที่ของสมาชิก

- น.ส อภิญญา ขวานทอง 

หน้าที่คือ  ประสานงานเกี่ยวกับการนำเสนอการดำเนินงานต่อชุมชน

- น.ส. สุกัญญา คำแก้ว

หน้าที่คือ  นำเสนอข้อมูลต่อชุมชน

- น.ส. วนิดา อุ่นแก้ว

หน้าที่คือ  บริหารเงิน รายรับรายจ่าย

- น.ส. ศศิวิมล ฮุยงาม

หน้าที่คือ  ออกแบบเกี่ยวกับการที่จะนำเสนอข้อมูลต่อชุมชน

เราร่วมมือกันทำงานเพื่อจะให้งานออกมาสำเร็จตามแผนงานที่เรากำหนดไว้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ