โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
​การประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ๕ อปท. จังหวัดสุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ๕ อปท. จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


ผู้เข้าร่วมเวที

 1. ตัวแทนทีมวิจัย เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 2. ตัวแทนทีมวิจัย เทศบาลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 3. ตัวแทนทีมวิจัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
 4. ตัวแทนทีมวิจัย องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 5. ตัวแทนทีมวิจัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 6. วิทยากรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
 7. ผู้แทนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง
 2. ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา
 3. ดร.มณีรัตน์ มิตรปราสาท

­

ผู้สนับสนุน

 1. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สกสว.)
 3. มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ