โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ทำความเข้าใจ หารือแนวทางการทำงานและพัฒนาโจทย์วิจัย”
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

เรื่อง “ทำความเข้าใจ หารือแนวทางการทำงานและพัฒนาโจทย์วิจัย”

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3

ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุม โรงแรมมาติน่า อ.เมือง จ.สุรินทร์


เป้าหมาย : 

เพื่อจูนทำความเข้าใจและหาแนวทางพัฒนาโจทย์ 5 อปท.

­

ผลลัพธ์ : 

ได้แนวทางการพัฒนาโจทย์ 4 อปท. (เดิม) + 1 อปท. (ใหม่)

­

ผู้เข้าร่วม

  1. เทศบาลกันตวจระมวล
  2. เทศบาลเมืองแก
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท 

­

สนับสนุนโดย

1.มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3.สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ

4.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

5.สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

6.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

7.มูลนิธิสยามกัมมาจล

­

วิทยากรโดย

  • อาจารย์บุญเสริฐ เสียงสนั่น พี่เลี้ยงวิจัยในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
  • อาจารย์วิเชียร สอนจันทร์ พี่เลี้ยงวิจัยในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน 
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ