โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์

วัตถุประสงค์

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้เบื้องต้น

2. ฝึกทักษะการเป็น “คุณอำนวยการเรียนรู้ (Learning facilitator)” เช่น การฟัง การถาม การจับประเด็น สะท้อนการเรียนรู้

3. ทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการทำงานแบบง่าย ๆ

­

กลุ่มเป้าหมาย 

  • นักถักทอชุมชนเพื่อพัฒนาเยาวชนนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จ.สุรินทร์ จานวน 79 คน

­

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • พี่เลี้ยงหรือนักถักทอชุมชน 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 79 คน สามารถนำความรู้และทักษะการจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวยไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนนอกระบบการศึกษา

รายชื่อทีมวิทยากร

1. คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส (อ้อ)

2. คุณลัดดา วิไลศรี (เปิ้ล)

3. คุณนันท์นภัส วชิระสมบูรณ์ (เจน)

4. คุณศศิตา ปิติพรเทพิน (ปุ้ย)

­

Case study ตัวแทน 3 พื้นที่ได้แก่ 

1.นางสมใจ ณ เชียงใหม่ เลขานุการนายกองค์การ อบต.หนองอียอ 

2.นายวีรพล หมื่นราม แกนนำเยาวชน อบต.หนองอียอ 

3.นางนันทนะ บุญสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.สลักได 

4.นายสาโรจน์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน อบต.สลักได 

5.นายหาญพล เที่ยงตรง แกนนำเยาวชน อบต.สลักได 

6.สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หนองสนิท 

7.นายยิ่งยง คำฝอย แกนนำเยาวชน อบต.หนองสนิท

Case study จากโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ