โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ของนักถักทอชุมชนใน 4 ตำบลของ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การประชุมรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น

ของนักถักทอชุมชนใน 4 ตำบลของ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาอีสาน (ศูนย์เนท) อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์


ที่มา

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาทีมนักถักทอชุมชน (ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) แกนนำชุมชน และแกนนำเยาวชน มีความสามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน นำไปสู่การพัฒนาระบบ / กลไก สนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองและเครือข่ายโดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี

วัตถุประสงค์การจัดเวที

  • 1.เพื่อให้ทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นแต่ละตำบล (ทีมนักถักทอชุมชนฯใน ๔ ตำบลของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์) ได้มีโอกาสนำเสนอผลการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของตนเองต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบและเรียนรู้ผลของการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นของตำบลอื่น
  • 2.เพื่อให้ทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นแต่ละตำบล (ทีมนักถักทอชุมชนฯ ใน 4 ตำบลของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์) ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการวิจัยให้สมบูรณ์ รวมถึงการต่อยอด และขยายผลงานวิจัยต่อไป

สนับสนุนโดย

1.มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3.สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ

4.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

5.สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

6.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

7.มูลนิธิสยามกัมมาจล

พื้นที่เป้าหมายจังหวัดสุรินทร์

1.เทศบาลตำบลเมืองแก

2.เทศบาลตำบลกันตวจระมวล

3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

4.องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

  • 1.ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง อดีตรองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  • อดีตผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.
  • 2.อาจารย์วีระ ภาคอุทัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 3.ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.
  • 4.คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ