โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่าย"ถอดบทเรียนโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" จังหวัดสุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่24-26 สิงหาคม2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี


ที่มา

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาทีมนักถักทอชุมชน (ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) แกนนำชุมชน และแกนนำเยาวชน มีความสามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน นำไปสู่การพัฒนาระบบ / กลไก สนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองและเครือข่ายโดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี

เพื่อให้งานเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีพลัง และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกล่าวคือ เด็กเยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเองและได้รับการพัฒนา ให้สามารถทํางานเป็นทีม สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน จึงเชิญแกนนำเยาวชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเด็กและเยาวชนและพี่เลี้ยงชุมชนที่เป็นแกนนําในการทําโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน ในแต่ละตำบลเข้าร่วม “เวทีถอดบทเรียนโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน”

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการทําโครงงานได้ทบทวนและเรียนรู้จากกิจกรรมที่ทํา

2.เพื่อให้เยาวชนได้เพิ่มทักษะ ความรู้ และแรงบันดาลใจการถอดบทเรียนและการคิด สร้างสรรค์โครงงานโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย

3.เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนําเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์

­

สนับสนุนโดย

 1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 3. สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
 4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 5. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 7. มูลนิธิสยามกัมมาจล

­

พื้นที่เป้าหมายจังหวัดสุรินทร์

 1. เทศบาลตำบลเมืองแก
 2. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ