โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจ.สุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ของเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ การเปิดตัว (Kick off) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยกระดับสมรรถนะบุคลากรท้องถิ่นเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กเยาวชนจังหวัดสุรินทร์” ครั้งที่ 2 

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยมีรายนามผู้ร่วมลงนามความร่วมมือดังนี้

- คณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ , สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา , มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และสม้ชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

- คณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่อำเภอจอมพระ

- คณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ระดับพื้นที่

@การเสวนา หัวข้อเรื่อง "การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์"

โดย...

- นายพัฒนะพงศ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

- นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัด

- นางสมใจ ณ เชียงใหม่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง

- นางสิรินาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ