โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ยกระดับสมรรถนะบุคลากรท้องถิ่นเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ยกระดับสมรรถนะบุคลากรท้องถิ่นเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เด็กเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ต ตำบลเฉลียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


      นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายภุชงค์ สุภัควรางกูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับบสมรรถนะบุคลากรท้องถิ่นเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กเยาวชนจังหวัดสุรินทร์” ครั้งที่ ๑ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๕ แห่ง นำร่อง แห่งละ ๓ คน รวมจำนวน ๗๕ คน และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕ คน 

     เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวนำความรู้ ทักษะกระบวนการที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงาน มีความรู้ ความสามารถ ทำงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย สร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

โดยได้รับการสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการและการประสานวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ คุณจรายุทธ สุวรรณชนะ นักกระบวนกรอิสระ จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย

สนับสนุนโดย

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
  • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  • มูลนิธิสยามกัมมาจล
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ