โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการศึกษาโครงการวิจัย ชุดนักถักทอชุมชน"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการศึกษาโครงการวิจัย ชุดนักถักทอชุมชน"

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561  

ณ ห้องประชุม โรงแรมมาติน่า อ.เมือง จ.สุรินทร์


ที่มา

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาทีมนักถักทอชุมชน (ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) แกนนำชุมชน และแกนนำเยาวชน มีความสามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน นำไปสู่การพัฒนาระบบ / กลไก สนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองและเครือข่ายโดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี

เป้าหมายการจัดเวที

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อนำไปนำเสนอในเวทีในลำดับถัดไป

­

สนับสนุนโดย

 1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 3. สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
 4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 5. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 7. มูลนิธิสยามกัมมาจล

พื้นที่เป้าหมายจังหวัดสุรินทร์

 1. เทศบาลตำบลเมืองแก 
 2. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล 
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ