โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการวิจัยเยาวชน ทต.กันตวจระมวล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้พี่เลี้ยงวิจัยสามารถจัดกระบวนการอบรมเยาวชนในพื้นที่ได้ โดยเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้

2.เยาวชนสามารถทำโครงการได้

3.จัดทำฐานข้อมูลเยาวชน ในแอพลิเคชั่น 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ